Ministru kabineta noteikumi

MK 2001.gada 20.marta noteikumi Nr.141 "Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu" [ārēja saite] 

MK 2013.gada 16.aprīļa noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus izglītības dokumentus" [ārēja saite] 

MK 2004.gada 16.novembra noteikumi Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos" [ārēja saite] 

MK 2018 gada 14.augusta noteikumi Nr.505 “Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi” [ārēja saite]

MK 2020.gada 21.aprīļa noteikumi Nr. 231 “Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem” [ārēja saite]

MK 2017.gada 13.jūnija noteikumi Nr.322 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” [ārēja saite]